Podmiot udzielający świadczeń opieki zdrowotnej ma obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej oraz ochronę danych osobowych zawartych w tej dokumentacji.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana przez zakład opieki zdrowotnej:

 • do wglądu w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych
 • przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu kopii lub wydruku
 • przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych
 • za pośrednictwem komunikacji elektronicznej
 • na informatycznym nośniku danych

Udostępnianie dokumentacji do wglądu na miejscu, po uprzednim ustaleniu terminu, jest bezpłatne.
Za udostępnienie dokumentacji medycznej przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu kopii lub wydruku, na nośniku informatycznym podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobrać opłatę, w wysokościu określonej w obowiązujących przepisach*.

Opłata nie jest pobierana w przypadku gdy:

 • pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie w wyżej wymieniony sposób (…)
 • w związku z postępowaniem w sprawie przyznania świadczeń kompensacyjnego prowadzownym przez Rzeznika Praw Pacjenta
 • w związku z postępowaniem przez wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych
 • w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Agencji Badań Medycznych
Podstawa wyliczenia1 strona wyciągu albo odpisu1 strona kopii albo wydrukuDokumentacjia medyczna na informatycznym nośniku danych
Wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartaleMaks. 0,002 przeciętnego wynagrodzeniaMaks. 0,00007 przeciętnego wynagrodzeniaMaks. 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia
IV kwartał 2022 r.
6733,49 zł
13,47 zł0,47 zł2,69 zł

Informator o prawach pacjenta

W szczególności pacjent ma prawo do:

 • Ochrony zdrowia i informacji przysługujących mu prawach.
 • Świadczeń zdrowotnych odpowiadających aktualnej wiedzy medycznej
 • Natychmiastowej opieki medycznej w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia
 • Świadczeń zdrowotych udzielających z należytą starannością przez podmioty udzielające takich świadczeń w warunkach odpowiadających określonym w odrębnych przepisach wymaganiom fachowym i sanitarnym
 • Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat lub jego przedstawiciel ustawowy ma prawo do uzyskania od osoby wykonującyej zawód medyczny prystępnej informacji o stanie zdrowia
 • Pacjent będący osobą ze szczególnymi potrzebami ma prawo do otrzymania informacji w sposób dla niego zrozumiały
 • Zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem uzyskanych przez personel oraz ochrony danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej
 • Pacjent ma prawo do wyrażenia lub odmowy zgody na określone świadczenia zdrowotne
 • Pacjent ma prawo do poszanowania intymnościu i godności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych
 • Pacjent ma prawo do leczenia bólu
 • Na życzenie pacjenta przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być obecna osoba bliska
 • Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych
 • Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniona osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja jest udostępniona także osobie bliskiej, chyba że sprzeciwi się temu inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia.
 • Pacjent ma prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii lub orzeczenia lakarza. Taki sprzeciw pacjent wnosi do Wojewódzekiej Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta w terminie do 30 dni od wydania opinii lub orzeczenia lekarskiego
 • Pacjent ma prawo do zgłoszenia niepożądanych działań leków
 • Pacjent ma prawo do zaopatrzenia w wyroby medyczne na zasadach określonych w ustawie o refundacji
 • Pacjent ma prawo do kulturalnego i życzliwego traktowania
 • Pacjent ma prawo do wniedienia roszczeń do Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych z siedzibą w Katowicach
 • Pacjent ma prawo do skłądania skarg i wniosków:
  • w placówce NZOZ Przychodnia Lekarska „Czwórka” sp. z o.o. Mysłowice
  • w Biurze Działu Skarg i Wniosków Śląskiego OW NFZ
  • do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Katowicach
  • do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
   w Katowicach
  • do Rzecznika Praw Pajenta – Biuro Rzecznika Praw Pacjenta z siedzibą w Warszawie